ประกาศ/ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ประกาศ/ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน

ชื่อไฟล์ : 1697510147_ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน พ.ศ.2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1704772487_ประกาศกองทุน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1697510147_ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน พ.ศ.2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1704772487_ประกาศกองทุน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf



ข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิก







ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย