สำนักปลัด :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางชุติมา แสงเงา
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางพรรณทิพา ทิพยมนตรี
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายธีรวัฒน์ สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์
นิติกร
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางชุติมา แสงเงา
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางพรรณทิพา ทิพยมนตรี
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายธีรวัฒน์ สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์
นิติกร
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางชุติมา แสงเงา
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางพรรณทิพา ทิพยมนตรี
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายธีรวัฒน์ สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์
นิติกร
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวกาญจนี ชูเชิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:0874759234 saraban@kohsathon.go.th


นายนรากร ทองส่งศรี
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายกูอีรวน มาหะมะเซ็ง
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวกาญจนี ชูเชิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:0874759234 saraban@kohsathon.go.th


นายนรากร ทองส่งศรี
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายกูอีรวน มาหะมะเซ็ง
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวกาญจนี ชูเชิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:0874759234 saraban@kohsathon.go.th


นายนรากร ทองส่งศรี
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายกูอีรวน มาหะมะเซ็ง
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาววรรณซาฮารา ยีปราโซ
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาววรรณซาฮารา ยีปราโซ
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาววรรณซาฮารา ยีปราโซ
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.thข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย