พนักงานจ้าง :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:- -


นายมาฮามะสะอูดี เล็งฮะ
นักการภารโรง
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะรอโซ แวสตาปอ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมาหาหมัดฟารุต เล็งฮะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:- -


นายมาฮามะสะอูดี เล็งฮะ
นักการภารโรง
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะรอโซ แวสตาปอ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมาหาหมัดฟารุต เล็งฮะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:- -


นายมาฮามะสะอูดี เล็งฮะ
นักการภารโรง
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะรอโซ แวสตาปอ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมาหาหมัดฟารุต เล็งฮะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะนุวา สะแต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวยารีนา สะแต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวนายีฮ๊ะ เล็งฮะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะนุวา สะแต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวยารีนา สะแต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวนายีฮ๊ะ เล็งฮะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะนุวา สะแต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวยารีนา สะแต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวนายีฮ๊ะ เล็งฮะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายเฟนดี ยามะนอ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวเมทินี เจ๊ะนา
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายต่วนอัสมิง มูหามะเซ็ง
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวซือนะ หะยีบากา
แม่บ้าน
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายเฟนดี ยามะนอ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวเมทินี เจ๊ะนา
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายต่วนอัสมิง มูหามะเซ็ง
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวซือนะ หะยีบากา
แม่บ้าน
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายเฟนดี ยามะนอ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวเมทินี เจ๊ะนา
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายต่วนอัสมิง มูหามะเซ็ง
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวซือนะ หะยีบากา
แม่บ้าน
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวอาสรีนา ดาโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมูนิง ดอเลาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวรอฮาน๊ะ ปะดอมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมายาตี ยูโซ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวอาสรีนา ดาโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมูนิง ดอเลาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวรอฮาน๊ะ ปะดอมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมายาตี ยูโซ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวอาสรีนา ดาโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมูนิง ดอเลาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวรอฮาน๊ะ ปะดอมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมายาตี ยูโซ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายฟัครุรอซี เล็งฮะ
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545050 -


นายอับดุลเลาะ นิเฮง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายรุสลี มามะ
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-54502 -


นายฟัครุรอซี เล็งฮะ
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545050 -


นายอับดุลเลาะ นิเฮง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายรุสลี มามะ
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-54502 -


นายฟัครุรอซี เล็งฮะ
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545050 -


นายอับดุลเลาะ นิเฮง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายรุสลี มามะ
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-54502 -


นายมัณฑกานต์ เล็งฮะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวอภิญญา โต๊ะดี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมุตี มีสา
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมัณฑกานต์ เล็งฮะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวอภิญญา โต๊ะดี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมุตี มีสา
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมัณฑกานต์ เล็งฮะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวอภิญญา โต๊ะดี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมุตี มีสา
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวนูรีรัก วานิ
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมารีแย ดาเลง
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
โทร:073-5452020 -


นางสาวนูรีรัก วานิ
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมารีแย ดาเลง
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
โทร:073-5452020 -


นางสาวนูรีรัก วานิ
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวมารีแย ดาเลง
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้าง
โทร:073-5452020 -


นางสาวรูวัยดา สะมะแอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวซาลีนี ดาเล็ง
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายยา หะยีบากา
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวรูวัยดา สะมะแอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวซาลีนี ดาเล็ง
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายยา หะยีบากา
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวรูวัยดา สะมะแอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นางสาวซาลีนี ดาเล็ง
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายยา หะยีบากา
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมูฮัมหมัดวัศฟี จิปูเง๊าะ
คนขับรถประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะนาวี นิเฮง
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายอาหามะไฟซาล ดาเลง
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมูฮัมหมัดวัศฟี จิปูเง๊าะ
คนขับรถประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะนาวี นิเฮง
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายอาหามะไฟซาล ดาเลง
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมูฮัมหมัดวัศฟี จิปูเง๊าะ
คนขับรถประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายมะนาวี นิเฮง
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -


นายอาหามะไฟซาล ดาเลง
คนงานประจำรถขยะ
พนักงานจ้าง
โทร:073-545020 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย