องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง อบต. O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network O11 แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 018 E-Service O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากปฏิบัติหน้าที่ O32 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O33 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แบบตอบ IIT 2024 แบบตอบ EIT 2024

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 :: ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายเปาะจิอิง – มัสยิดชุมบกหมู่ที่ 9 บ้านชุมบก :: ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวท่าแซะ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน :: ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายฮามะ หมู่ที่ 8 บ้านราญอ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อนักกีฬาโครงกรมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกา :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง (ยางนอก) กง 1868 นธ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในพื้นที่โล่ง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ::

งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับ


ภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาอื่นๆที่ต้องการแสดง

ข่าวทั่วไป

e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : สามารถขึ้นทะเบียนได้จนถึง 6 ปี และปัจจุบันนี้สามารถขึ้นทะเบียนได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทุกที่ ที่ท่านสะดวกค่ะ

คำตอบ : เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่ 1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 2. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 4. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 4.2 สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม 4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ ใกล้เคียงโดยสังเขป 5. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น วีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่า หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ 8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคมาอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วย อัญมณี ให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

คำตอบ : เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จานวน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จานวน 1 ชุด 3. บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา จานวน 1 ชุด 4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ 6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคำขอแทน) จานวน 1 ชุด 7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด

คำตอบ : เอกสารในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จานวน 1 ชุด 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ 5. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน) จานวน 1 ชุด 6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ) จานวน 1 ชุด

คำตอบ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีเอกสารดังนี้ครับ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาโฉนดที่ดิน 4. แบบแปลนอาคารที่จะสร้าง หมายเหตุ*ข้อ 1 - 3 ใช้อย่างละ 2 ชุด ส่วนข้อ 4 ใช้ 5 ชุดนะครับ

คำตอบ : “ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต จารีต ประเพณีงดงาม ธรรมภิบาลเพื่อประชาชน ชุมชนเกิดสันติสุข ”

คำตอบ : โทรศัพท์ : 073-545020


กิจกรรมบน Facebook


ทำเนียบบุคลากร

นายกูฮาลิ่ม อูเซ็ง

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
โทร : 089-8701713
Email : saraban@kohsathon.go.th

นางสมจิตร์ พันธ์โภชน์

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 073-545020
Email : saraban@kohsathon.go.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

กิจการสภาท้องถิ่น

ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาสัมยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ประกาศการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ประกาศเรื่องการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 ประกาศสภา อบต. ระเบียบสภาฯว่าด้วยให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ระเบียบสภาฯว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2566 กำหนดเรียกประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 กำหนดเรียกประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและควาตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย