สมาชิกสภาท้องถิ่น :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

นายอาหามะ เจ๊ะอีซอ
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:095-0016118 -


นายอาหามะ เจ๊ะอีซอ
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:095-0016118 -


นายอาหามะ เจ๊ะอีซอ
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:095-0016118 -


นายโมหัมมัดดะวี เจะและ
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-8822588 -


นายนิรอสาลี สาอิ
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-8256643 -


นายโมหัมมัดดะวี เจะและ
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-8822588 -


นายนิรอสาลี สาอิ
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-8256643 -


นายโมหัมมัดดะวี เจะและ
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-8822588 -


นายนิรอสาลี สาอิ
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-8256643 -


นายไซมิง นิกาเร็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่่ 1
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-2874520 -


นายมาหามะซำรี เจ๊ะเร๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-3945400 -


นางสาวยามีละ กะโด
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:082-7843120 -


นายไซมิง นิกาเร็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่่ 1
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-2874520 -


นายมาหามะซำรี เจ๊ะเร๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-3945400 -


นางสาวยามีละ กะโด
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:082-7843120 -


นายไซมิง นิกาเร็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่่ 1
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-2874520 -


นายมาหามะซำรี เจ๊ะเร๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-3945400 -


นางสาวยามีละ กะโด
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:082-7843120 -


นายโมหัมมัดดะวี เจะและ
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-8822588 -


นายซือบุรี สะแต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-0935420 -


นายเจ๊ะซอ เจ๊ะเง๊าะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:089-4648760 -


นายโมหัมมัดดะวี เจะและ
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-8822588 -


นายซือบุรี สะแต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-0935420 -


นายเจ๊ะซอ เจ๊ะเง๊าะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:089-4648760 -


นายโมหัมมัดดะวี เจะและ
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:087-8822588 -


นายซือบุรี สะแต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-0935420 -


นายเจ๊ะซอ เจ๊ะเง๊าะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:089-4648760 -


นายอาหามะ เจ๊ะอีซอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:095-0016118 -


นายนิรอสาลี สาอิ
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-8256643 -


นายแซมสุรี ดารอเฮง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:086-2844717 -


นายอาหามะ เจ๊ะอีซอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:095-0016118 -


นายนิรอสาลี สาอิ
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-8256643 -


นายแซมสุรี ดารอเฮง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:086-2844717 -


นายอาหามะ เจ๊ะอีซอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:095-0016118 -


นายนิรอสาลี สาอิ
สภาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:081-8256643 -


นายแซมสุรี ดารอเฮง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โทร:086-2844717 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย