หัวหน้าส่วนราชการ :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

นางสมจิตร์ พันธ์โภชน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสมจิตร์ พันธ์โภชน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสมจิตร์ พันธ์โภชน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายฮาวารี เปาะสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายฮาวารี เปาะสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นายฮาวารี เปาะสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวปณิดา มะสิกะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 102 saraban@kohsathon.go.th


นายสุขกรีย์ มะยาดง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 103 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวปณิดา มะสิกะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 102 saraban@kohsathon.go.th


นายสุขกรีย์ มะยาดง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 103 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวปณิดา มะสิกะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 102 saraban@kohsathon.go.th


นายสุขกรีย์ มะยาดง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 103 saraban@kohsathon.go.th


นายมะรีเป็ง มะสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 104 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวนูรีซัน มะเก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 105 saraban@kohsathon.go.th


นายมะรีเป็ง มะสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 104 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวนูรีซัน มะเก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 105 saraban@kohsathon.go.th


นายมะรีเป็ง มะสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 104 saraban@kohsathon.go.th


นางสาวนูรีซัน มะเก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073-545020 ต่อ 105 saraban@kohsathon.go.thข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย