การมอบหมายงานภายในหน่วยงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

การมอบหมายงานภายในหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ : 1644380775_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380912_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380962_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380971_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองช่าง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380983_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380993_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644381007_เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644381020_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1654588933_คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1654589599_คำสั้ง เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1654590315_คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644380775_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380912_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380962_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380971_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองช่าง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380983_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380993_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644381007_เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644381020_เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1654588933_คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1654589599_คำสั้ง เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1654590315_คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 คำแถลงนโยบาย การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ระเบียบข้อบังคับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม กิจกรรมกองช่าง กิจกรรมกองคลัง กิจกรรมกองการศึกษาฯ กิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย