คำสั่งแต่งตั้งการราชการแทนภายใน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

คำสั่งแต่งตั้งการราชการแทนภายใน

ชื่อไฟล์ : 1644380031_แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380532_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380566_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380575_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380585_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380596_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380611_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655105342_คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655105391_คำสั่ง เรื่อง แต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644380031_แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380532_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380566_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380575_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380585_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380596_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380611_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655105342_คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655105391_คำสั่ง เรื่อง แต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 คำแถลงนโยบาย การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ระเบียบข้อบังคับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม กิจกรรมกองช่าง กิจกรรมกองคลัง กิจกรรมกองการศึกษาฯ กิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย