คำสั่งแต่งตั้งการราชการแทนภายใน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

คำสั่งแต่งตั้งการราชการแทนภายใน

ชื่อไฟล์ : 1644380031_แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380532_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380566_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380575_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380585_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380596_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1644380611_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655105342_คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655105391_คำสั่ง เรื่อง แต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644380031_แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380532_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380566_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380575_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380585_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380596_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1644380611_เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655105342_คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655105391_คำสั่ง เรื่อง แต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ฯ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 65 ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย