ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


                                         ) ตู้ไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

                                            หมู่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๑๐  

                                       ) เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน www.kohsathon.go.th

                                       ) เฟซบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

                                       ๔) LINE องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

                                       ๕) ทางโทรศัพท์ ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

                                       ๖) ร้องเรียนด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 65 ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย