หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : 1680151694_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680151734_หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680151765_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของราชการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680151789_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680229816_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680229893_แผนพัฒนาบุคลากร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1680151694_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680151734_หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680151765_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของราชการ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680151789_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680229816_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1680229893_แผนพัฒนาบุคลากร.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 65 ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย