คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

    มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
 มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
 มาตรฐานสะพาน
    มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
 มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
    มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
 มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
    มาตรฐานทางระบายน้ำ
 มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
    มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
    มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
 มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
    มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 มาตรฐานหอกระจายข่าว
    มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
 มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
    มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
 มาตรฐานหอพัก
    มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
    มาตรฐานการควบคุมอาคาร
 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
    มาตรฐานการวางผังเมือง
 มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
    มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
    มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
    มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
    มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
    มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
 มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
    มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
 มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
    มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 มาตรฐานการตลาด
    มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
    มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน
 มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
    มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
 มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 คำแถลงนโยบาย การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ระเบียบข้อบังคับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม กิจกรรมกองช่าง กิจกรรมกองคลัง กิจกรรมกองการศึกษาฯ กิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย