มาตรฐานการปฏิบัติงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

    มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า  => กองช่าง
        มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  => กองช่าง
    มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  => กองช่าง
        มาตรฐานสะพาน   => กองช่าง
    มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ   => กองช่าง
        มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   => กองช่าง
    มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก   => กองช่าง
        มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก  => กองช่าง
    มาตรฐานทางระบายน้ำ   => กองช่าง
        มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ  => กองช่าง
    มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย  => สำนักปลัด
        มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  => สำนักปลัด
    มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง => สำนักปลัด
        มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต   => สำนักปลัด
    มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน  => กองสาธารณสุขฯ , กองช่าง
        มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ  => สำนักปลัด
    มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  => กองสาธารณสุขฯ
        มาตรฐานหอกระจายข่าว => กองช่าง
    มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย => กองสาธารณสุขฯ , กองช่าง
        มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ   => กองช่าง
    มาตรฐานระบบน้ำสะอาด  => กองสาธารณสุขฯ , กองช่าง
        มาตรฐานหอพัก   => กองช่าง
    มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  => กองช่าง
        มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน => กองสาธารณสุขฯ , กองช่าง
    มาตรฐานการควบคุมอาคาร   => กองช่าง
        มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ => กองสาธารณสุขฯ , กองช่าง
    มาตรฐานการวางผังเมือง  => กองช่าง
        มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน => กองสาธารณสุขฯ
    มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  => สำนักปลัด
        มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น => กองการศึกษาฯ 
    มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน => กองการศึกษาฯ
        มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี => สำนักปลัด
    มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน => กองการศึกษาฯ , กองช่าง
        มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์  => สำนักปลัด
    มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  => กองช่าง
        มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ  => สำนักปลัด
    มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
        มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา => กองการศึกษาฯ 
    มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย => สำนักปลัด
        มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค  => กองสาธารณสุขฯ
    มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
        มาตรฐานการตลาด  => กองสาธารณสุขฯ
    มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  => สำนักปลัด
       มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  => กองสาธารณสุขฯ
    มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน => กองสาธารณสุขฯ
       มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์  => กองช่าง
    มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน  => กองการศึกษาฯ  , กองช่าง   
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น => กองการศึกษาฯ 
ข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย