วิธีการเช็คสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด #เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด- วีดีโอกิจกรรม

  

วีดีโอกิจกรรม หมวด  :: สำนักปลัด อบต. ::  วิธีการเช็คสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด #เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดบุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่