โรงสีขาวพิกุลทอง 2- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  แหล่งท่องเที่ยว  โรงสีขาวพิกุลทอง 2

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER064/GENERAL/DATA0000/00000015.PDF

  โพสต์ : 24  2563 เวลา 13:55:36

 
โรงสีขาวพิกุลทอง 2

โรงสีขาวพิกุลทอง 2 

 24  2563  :  3365 view

โรงสีขาวพิกุลทอง 2

วัดเกษมประทีป  

 24  2563  :  3425 viewบุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่