ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ (7  2564 || อ่าน : 2455 ) 0 Bytes 2455
 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ (7  2564 || อ่าน : 2428 ) 468.07 KBs 2428
 กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  (7  2564 || อ่าน : 2541 ) 322.49 KBs 2541
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 2185 ) 1.19 MBs 2185
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 2609 ) 1.06 MBs 2609
 เขาจะปลอม เรายอมได้ไง!! ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับโทษหนัก (24  2563 || อ่าน : 2449 ) 131.48 KBs 2449
 อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........ (24  2563 || อ่าน : 2016 ) 493.94 KBs 2016
 ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง ???? (24  2563 || อ่าน : 2143 ) 505.76 KBs 2143
 พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ (24  2563 || อ่าน : 2601 ) 141.94 KBs 2601
 สิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (24  2563 || อ่าน : 2203 ) 504.05 KBs 2203
 คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน (24  2563 || อ่าน : 2123 ) 569.26 KBs 2123
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (21  2563 || อ่าน : 2323 ) 3.53 MBs 2323


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่