ตอนที่ 3 วันเลือกตั้ง ก่อนเปิดหน่วยและเปิดการออกเสียงลงคะแนน- วีดีโอกิจกรรม

  

วีดีโอกิจกรรม หมวด  :: สำนักปลัด อบต. ::  ตอนที่ 3 วันเลือกตั้ง ก่อนเปิดหน่วยและเปิดการออกเสียงลงคะแนน

ตอนที่ 3 วันเลือกตั้ง ก่อนเปิดหน่วยและเปิดการออกเสียงลงคะแนน

หมวด : สำนักปลัด อบต.  อัปโหลดเมื่อ 24-Feb-2021 03:42:46 PM

Embed
2137
pageview
 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่