สมาชิกสภา อบต.- บุคลากรสมาชิกสภา อบต.

ชื่อ-สกุล : นายซามูเด็ง ดาเลง
ตำแหน่ง : ประธานสภาฯ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางมีด๊ะ หะยีบากา
ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายไซมิง นิกาเร็ง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.1
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมานพ จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.2
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมาหามะมิง เจ๊ะเร็ะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.2
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวยามีละ กะโด
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.3
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายโมหัมมัดดะวี เจะและ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.4
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายซือบุรี สะแต
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.5
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายซามูเด็ง ดาเลง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.6
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายสะมะแอ กูโน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.7
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายยูฮารี อาแว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.8
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายนิรอสาลี สาอิ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.8
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายแซมสุรี ดารอเฮง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.9
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมะรอเย๊ะ สนิ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.4
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายเจ๊ะมะ บูกุ๊
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.5
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอาหะมะ เจ๊ะอีซอ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. ม.7
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่