รายงานผลประจำปี- ข้อมูลทั่วไปรายงานผลประจำปี

 การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ หกเดือน
รายงานผลประจำปี 2563

การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลประจำปี 2564


 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่