ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ (23  2563 || อ่าน : 310 ) 375.06 KBs 310
 แบบขออนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค (23  2563 || อ่าน : 307 ) 282.16 KBs 307
 แบบขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ (23  2563 || อ่าน : 313 ) 418.2 KBs 313
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (21  2563 || อ่าน : 376 ) 221.21 KBs 376
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21  2563 || อ่าน : 320 ) 198.73 KBs 320
 แบบเบิกค่าฌาปนกิจศพกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 313 ) 387.45 KBs 313
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 318 ) 384.61 KBs 318
 เอกสารแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (21  2563 || อ่าน : 312 ) 73.73 KBs 312
 เอกสารเด็กแรกเกิด (21  2563 || อ่าน : 313 ) 346.32 KBs 313


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่