ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 แบบประเมิน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (2  2564 || อ่าน : 1468 ) 0 Bytes 1468
 แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ (23  2563 || อ่าน : 1615 ) 375.06 KBs 1615
 แบบขออนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค (23  2563 || อ่าน : 1869 ) 282.16 KBs 1869
 แบบขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ (23  2563 || อ่าน : 1383 ) 418.2 KBs 1383
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (21  2563 || อ่าน : 1414 ) 221.21 KBs 1414
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21  2563 || อ่าน : 1437 ) 198.73 KBs 1437
 แบบเบิกค่าฌาปนกิจศพกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 1548 ) 387.45 KBs 1548
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 1640 ) 384.61 KBs 1640
 เอกสารแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (21  2563 || อ่าน : 1638 ) 73.73 KBs 1638
 เอกสารเด็กแรกเกิด (21  2563 || อ่าน : 1670 ) 346.32 KBs 1670


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่