เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
สิทธิสำหรับผู้พิการ มีอะไรบ้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ อบต. » สิทธิสำหรับผู้พิการ มีอะไรบ้าง

สิทธิสำหรับผู้พิการ มีอะไรบ้าง

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 24 ก.พ. 2566 น. อ่าน 134 ตอบ 1

RE : สิทธิสำหรับผู้พิการ มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้ขั้นตอนดำเนินชีวิตเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมไปถึงวิถีของชีวิตของคนพิการตั้งแต่เกิดจนตาย มี 9 ข้อ ได้แก่… เบี้ยเลี้ยงคนพิการ ได้รับคนละ 500 บาท/เดือน คนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รวมเดือนละ 1,000 บาท บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยขั้นตอนทางการแพทย์ ได้แก่… ขั้นตอนตรวจวินิจฉัย แนะแนว ให้คำปรึกษา การให้ยา รวมทั้งหัตถการพิเศษอื่นๆ การฉีดยาลดเกร็ง, การรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นต้น ศิลปะบำบัด ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ขั้นตอนพัฒนาทักษะการสื่อความหมาย การบริการทางทันตกรรม รวมทั้งอื่นๆ อีกมากมาย จัดการศึกษา ผู้พิการทุกคนมีสิทธิเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับศึกษา 15 ปีตามกฎข้อบังคับ, ระดับอาชีวศึกษา, ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับปริญญาตรี บริการจ้างงานคนพิการ ตามระเบียบของกระทรวงแรงงาน มีข้อกำหนดตามกฎหมายให้สถานประกอบการ ทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ในอัตราส่วนลูกจ้างปกติ 50 คน/คนพิการ 1 คน หากแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าภาคเอกชนและภาครัฐนั้น ไม่รับผู้พิการเข้าทำงานจะต้องจ่ายเงินเข้าช่วยเหลือ เข้ากองทุนเพื่อการส่งเสริมยกระดับชีวิตคนพิการ หรือ ช่วยเหลือเงินสนับสนุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ ด้วยการมอบสัมปทานต่างๆ พร้อมจัดสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือมอบบริการ ตลอดจนจัดจ้างเหมาช่วงงาน, ฝึกงาน หรือมอบความช่วยเหลือคนพิการอย่างสมเหตุสมผล มอบสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายตามความเหมาะสมของผู้พิการแต่ล่ะราย เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึง รวมทั้งใช้ประโยชน์จากบริการได้อย่างเต็มที่ เช่น การเดินทาง, ขนส่งสาธารณะ, ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้ก็คือ เงินที่นำมาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ สามรถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ บริการเงินกู้ คนพิการมีสิทธิขอกู้เงินกองทุนยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อนำไปสร้างธุรกิจประกอบอาชีพได้ โดยกู้ไม่เกิน 40,000 บาท หรือกู้เป็นกลุ่ม แต่ต้องผ่อนส่งให้ครบภายใน 5 ปี สวัสดิการสังคม คนพิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการในฐานะประชาชนคนหนึ่ง เช่น… ผู้ช่วยคนพิการ สำหรับคนพิการระดับช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต จัดเตรียมล่ามภาษามือ บริการอื่นใดก็ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมประกาศกำหนด ลดหย่อนภาษีเงินได้ ผู้ดูแลคนพิการที่มีรายได้ ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามกฎหมายกำหนดทุกข้อกำหนด ซึ่งคุณจะเห็นว่าภาครัฐในประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้พิการ อย่างเต็มกำลัง รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต โดยผู้พิการสามารถติดต่อขอรับบริการทั้ง 9 ข้อนี้ได้ ณ สำนักงานเขต ตามที่ตนอาศัยอยู่

ตอบโดย : Admin เมื่อ 24 ก.พ. 2566 น.

1

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย