รายงานรายรับ รายจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

รายงานรายรับ รายจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน

ชื่อไฟล์ : 1704773633_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. - ธ.ค. 65) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1704773668_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 ( ม.ค. - มี.ค. 66) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1704773685_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1704773707_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 66) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1704773757_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1704773633_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. - ธ.ค. 65) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1704773668_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 ( ม.ค. - มี.ค. 66) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1704773685_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1704773707_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 66) ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1704773757_รายงานรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย