การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : 1686546089_ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 ครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686551435_ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 ครั้งที่ 1 (2).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686551612_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686551721_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (2).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686551843_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686551910_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (2).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686551994_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686552078_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1686546089_ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 ครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686551435_ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 ครั้งที่ 1 (2).pdf

ชื่อไฟล์ : 1686551612_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686551721_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (2).pdf

ชื่อไฟล์ : 1686551843_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686551910_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (2).pdf

ชื่อไฟล์ : 1686551994_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686552078_นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย