แบบฟอร์มการลาราชการ :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

  • แบบฟอร์มการลาราชการ
    แบบฟอร์มการลาราชการ
    เผยแพร่วันที่111 : 2 ต.ค. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 156

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว                                                                                                                                                                              

ชื่อไฟล์ : 1675653250_แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อในทะเบียนประวัติ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675653250_แบบคำขอหนังสือรับรอง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1696237883_แบบใบลาพักผ่อน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1696237934_แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1675653250_แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อในทะเบียนประวัติ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675653250_แบบคำขอหนังสือรับรอง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1696237883_แบบใบลาพักผ่อน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1696237934_แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 65 ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย