O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลเกาสะท้อน ซึ่งประกอบไปด้วย นายกูฮาลิ่ม อูเซ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น บุคคลภายนอก ประชาคม  เป็นกรรมการ โดยประชุมมีข้อหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


                                                                                                                                                                                             

            ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 คำแถลงนโยบาย การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ระเบียบข้อบังคับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม กิจกรรมกองช่าง กิจกรรมกองคลัง กิจกรรมกองการศึกษาฯ กิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย