O9 Social Network (Facebook Page) :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

  • O9 Social Network (Facebook Page)
    O9 Social Network (Facebook Page)
    เผยแพร่วันที่111 : 28 ก.ย. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 325

O9 Social Network (Facebook Page)ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 คำแถลงนโยบาย การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ระเบียบข้อบังคับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม กิจกรรมกองช่าง กิจกรรมกองคลัง กิจกรรมกองการศึกษาฯ กิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย