สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566

                                                           

                                

ชื่อไฟล์ : 1677811931_สขร เดือน ตุลา65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677811931_สขร เดือน พฤศจิกายน 65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677811959_สขร เดือน ธันวาคม 65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677811970_สขร เดือน มกราคม 66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681097871_BRWF8DA0C338FB0_055813.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681097882_BRWF8DA0C338FB0_055815.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692932825_เมษายน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692932895_พ.ค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692932948_มิถุนายน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1677811931_สขร เดือน ตุลา65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677811931_สขร เดือน พฤศจิกายน 65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677811959_สขร เดือน ธันวาคม 65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677811970_สขร เดือน มกราคม 66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681097871_BRWF8DA0C338FB0_055813.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681097882_BRWF8DA0C338FB0_055815.pdf

ชื่อไฟล์ : 1692932825_เมษายน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1692932895_พ.ค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1692932948_มิถุนายน.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 65 ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย