โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเกาะสะท้อน ประจำปี 2566 :: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเกาะสะท้อน ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566

ชื่อไฟล์ : 1718268137_รูปภาพ12.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718268137_รูปภาพ13.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718268137_รูปภาพ14.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718268137_รูปภาพ15.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718268137_รูปภาพ16.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718268137_รูปภาพ17.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1718268137_รูปภาพ18.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการหรือกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน โครงการหรือกิจกรรมสำนักปลัด Video กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมกองช่าง โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง โครงการหรือกิจกรรมกองการศึกษาฯ โครงการหรือกิจกรรมกองการสาธารณสุขฯ กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย