องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของ อบต. ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน คำแถลงนโยบาย ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. สายตรง/ผู้บริหาร ข้อมูล OIT การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ผลคะแนน (LPA) ผลคะแนน ITA ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ฐานข้อมูลตลาด การสร้างองค์กรแห่งความสุข การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง อบต. O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network O11 แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 018 E-Service O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากปฏิบัติหน้าที่ O32 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O33 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แบบตอบ IIT 2024 แบบตอบ EIT 2024

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทPage 1 of 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะสะท้อน การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรแห่งความสุข ฐานข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ผลคะแนน ITA ผลคะแนน (LPA) แบบคำขอ จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายประจำปี งป.1 - งป.3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ติดต่อ สำนักปลัด อบต. / กองภายใน อบต. คำแถลงนโยบาย ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมา หน้าหลัก

ทำเนียบบุคลากร

นายกูฮาลิ่ม อูเซ็ง

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
โทร : 089-8701713
Email : saraban@kohsathon.go.th

นางสมจิตร์ พันธ์โภชน์

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 073-545020
Email : saraban@kohsathon.go.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

กิจการสภาท้องถิ่น

ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.เกาะสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ประกาศขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ประกาศขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาสัมยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ประกาศการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ประกาศเรื่องการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 ประกาศสภา อบต. ระเบียบสภาฯว่าด้วยให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ระเบียบสภาฯว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและควาตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย