องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง อบต. O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network O11 แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 018 E-Service O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากปฏิบัติหน้าที่ O32 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O33 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ท  • โครงการหรือกิจกรรมกองคลัง
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
Page 1 of 0

ทำเนียบบุคลากร

นายกูฮาลิ่ม อูเซ็ง

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
โทร : 089-8701713
Email : saraban@kohsathon.go.th

นางสมจิตร์ พันธ์โภชน์

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 073-545020
Email : saraban@kohsathon.go.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564-2566 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี แบบฟอร์มการลาราชการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ช่องทางการร้องเรียนในการร้องเรียนบริหารทรัพยากร การมอบหมายงานภายในหน่วยงาน คำสั่งแต่งตั้งการราชการแทนภายใน รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง 3 ปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและควาตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย