พนักงาน/ลูกจ้าง- บุคลากรพนักงาน/ลูกจ้าง

ชื่อ-สกุล : นายมะรอโซ แวสตาปอ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวบิสมีย์ แวดอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวยารีนา สะแต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมะนุวา สะแต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอาสือนิี ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวนายีฮ๊ะ เล็งฮะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวเมทินี เจ๊ะนา
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมาหาหมัดฟารุท เล็งฮะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายเฟนดี ยามะนอ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวซือนะ หะยีบากา
ตำแหน่ง : แม่ครัว
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมาฮามะสะอูดี เล็งฮะ
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาสรีนา ดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวมูนิง ดอเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวรอฮาน๊ะ ปะดอมะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวมายาตี ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอับดุลเล๊าะ นิเฮง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมัณฑกานต์ เล็งฮะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา โต๊ะดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายรุสลี มามะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายสุธิภัทร อาแวเตะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวนูรีรัก วานิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : กองการศึกษาฯ
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวมารีแย ดาเลง
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษาฯ
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวมาสือก๊ะ เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษาฯ
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุสนานี มือลี
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษาฯ
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวฟาราห์นาเดีย ยูนุ๊
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวนูรอาซีกีน เล๊าะนิ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายยา หะยีบากา
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายมะนาวี นิเฮง
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอาหะมะไฟซาล ดาเลง
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของงาน : พนักงาน/ลูกจ้าง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่