ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 แบบประเมินพนักงานจ้าง  (5  2564 || อ่าน : 84 ) 111 KBs 84
 สตง ขอบอกต่อ  (8  2564 || อ่าน : 1932 ) 16.7 MBs 1932
 แบบใบลาพักผ่อน (8  2564 || อ่าน : 2023 ) 73.6 KBs 2023
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (4  2564 || อ่าน : 2266 ) 69.98 KBs 2266
 แบบประเมิน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (2  2564 || อ่าน : 2731 ) 0 Bytes 2731
 แบบประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วมได้เสียภายใน บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (2  2564 || อ่าน : 2400 ) 0 Bytes 2400
 ตัวอย่างหนังสือทางราชการ (2  2564 || อ่าน : 2853 ) 1.2 MBs 2853
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม (8  2564 || อ่าน : 2742 ) 2.95 MBs 2742
 ต้นไม้ล้มทับรถในที่จอดรถ (7  2564 || อ่าน : 2457 ) 0 Bytes 2457
 รถยนต์ของทางราชการถูกขโมย เจ้าหน้าที่คุมเวรต้องรับผิดชอบหรือไม่ (7  2564 || อ่าน : 2379 ) 0 Bytes 2379
 เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ (7  2564 || อ่าน : 2459 ) 0 Bytes 2459
 ทำอย่างไรเมื่อต้องการประกันตัว (7  2564 || อ่าน : 981 ) 207.3 KBs 981
 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ (7  2564 || อ่าน : 2428 ) 468.07 KBs 2428
 กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  (7  2564 || อ่าน : 2541 ) 322.49 KBs 2541
 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (22  2563 || อ่าน : 2174 ) 479.77 KBs 2174
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  (18  2563 || อ่าน : 2419 ) 444.41 KBs 2419
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 2189 ) 1.19 MBs 2189
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 2611 ) 1.06 MBs 2611
 แผ่นผับ วินัยทางราชการ  (24  2563 || อ่าน : 2329 ) 289.81 KBs 2329
 ความรู้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (24  2563 || อ่าน : 2403 ) 376.96 KBs 2403


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่