การรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สำหรับประชาชน

 • view 3365 ครั้ง
 • 16-February-2021 11:55:20

  การรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  รับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
 • 22-March-2021 14:28:11

  ความคิดเห็นที่ 1

  หลักฐานดังนี้ 1. สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา 3. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา 4.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพเล่มสีชมพู หน้าฉีดวัคซีน อย่างละ 1 ฉบับ
 • Exit


บุคลากร

นายฮาวารี เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่