กองคลัง- บุคลากรกองคลัง

ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทรา ยะโก๊ะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางพิกุล อ่องประยูร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวนูรมัญาณ มะเล๊าะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่