สำนักงานปลัด อบต.- บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.

ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายฮาวารี เปาะสา
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 087-9218821
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรินยา ฤทธิเรือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ 088-3926012
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางชุติมา แสงเงา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางพรรณทิพา ทิพนมนตรี
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายธีรวัฒน์ สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงาน :
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ -
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่