รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อมูลทั่วไปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่