คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อมูลทั่วไปคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

คู่มือหรือมาตรฐานการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

คู่มือหรือมาตรฐานการด้านการเงิน การบัญชี

คู่มือหรือมาตรฐานการร่างข้อกำหนดท้องถิ่น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่