คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อมูลทั่วไปคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 


มาตรฐานการควบคุมอาคาร

มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
 
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด

มาตรฐานหอกระจายข่าว

มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

มาตรฐานตลาด

มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต

มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ

มาตราฐานการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

มาตราฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตราฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ

มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์

มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่