กฏหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น- ข้อมูลทั่วไปกฏหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น

 

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 

กฏหมายจัดตั้ง

พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

กฏหมายจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

กฏหมายจัดตั้ง  เทศบาล  (ทน. ทม. ทต.)


พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

กฏหมายจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

กฏหมาย

http://www.thongthinlaws.com/p/blog-page_21.html

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2554

ข้อบัญญัติ กิจการการใช้ประปา 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่