กฏหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น- ข้อมูลทั่วไปกฏหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น

 

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 

กฏหมายจัดตั้ง

พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

กฏหมายจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

กฏหมายจัดตั้ง  เทศบาล  (ทน. ทม. ทต.)


พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

กฏหมายจัดตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

กฏหมายท้องถิ่นข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2554

ข้อบัญญัติ กิจการการใช้ประปา 2558

 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่