คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อมูลทั่วไปคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 
กระบวนงานการใช้น้ำประปา อบต.เกาะสะท้อน

กระบวนงานการขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

กระบวนงานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด

กระบวนงานการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

กระบวนงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กระบวนงานการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ)

กระบวนงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
กระบวนงานดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

กระบวนงานดำเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

กระบวนงานดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

กระบวนงานการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไปและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

กระบวนงานการดำเนินการแจ้งขุดดิน

กระบวนงานการดำเนินการแจ้งถมดิน

กระบวนงานการดำเนินการช่วยเหลือสาธารณภัย

กระบวนงานการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์

กระบวนงานการดำเนินการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

กระบวนงานการช่วยเหลือประชาชน

กระบวนงานการจัดเก็บภาษีป้าย

กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

กระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กระบวนงานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

คู่มือคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่