การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อมูลทั่วไปการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

   วันที่ เวลา 09.30 น. 11 ธ.ค. 2563  นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างในหน่วยงาน ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตและรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ขอให้ปฏิบัติโดยยึดแนวทางของระเบียบกฏหมาย การปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ และที่สำคัญคือเราต้องสร้างจิตสำนึกของผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนให้ร่วมกันสร้างมาตรฐานของการทำงาน โดยไม่จะมีการทุจริตคอร์รั่ปชันวันคอร์รัปชันสากล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง      ชูแนวคิด " Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

               

            


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่