ระบบทะเบียนหนังสือราชการ- ข้อมูลทั่วไประบบทะเบียนหนังสือราชการ

 

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 


ทะเบียน (รับ) หนังสือราชการ (ออนไลน์)

ทะเบียน (ส่ง) หนังสือราชการ (ออนไลน์)

ทะเบียนคุม คำสั่ง (ออนไลน์)

ทะเบียนคุม ประกาศ (ออนไลน์)

ทะเบียนคุมบันทึกข้อความ (ออนไลน์)

ผลการบันทึก

ทะเบียนคุม หนังสือรับรอง

ผลการบันทึก

ทะเบียนหนังสือเก็บ

ผลการบันทึก

บัญชีหนังสือส่งเก็บ

บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี 

บัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง

บัญชีฝากหนังสือ

บัญชีหนังสือขอทำลาย


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่