โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย- ข้อมูลทั่วไปโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

 


โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่