คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน- ข้อมูลทั่วไปคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองช่าง
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่