มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง อบต- ข้อมูลทั่วไปมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง อบต

 


>    การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

บริหารงานท้องถิ่น &  อำนวยการท้องถิ่น                                                               

>    1101  นักบริหารงานท้องถิ่น  (ต้น -สูง )


>    2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
 
>   2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

>   2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

>   2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

>   2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

>   2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

>   2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

>   2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

สายวิชาการ                                                                                                  

>   3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                            

>   
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>   3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ)

>  3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

 3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

>  3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

>  3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

>  
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3608 นักโภชนาการ (ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3704 วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3705 วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3706 วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

>  3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

>  
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

>  
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  
3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

>  3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

สายทั่วไป

>  4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 

>  4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

>  
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

>  
4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

>  
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

>  4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 

>  4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

>  4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  
4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

>  4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่