สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)- ข้อมูลทั่วไปสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 


ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฏาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2563
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่