มาตรการส่งการเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย- ข้อมูลทั่วไปมาตรการส่งการเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย

 

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตราการป้องกันการรับสินบน

มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตราการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านที่เมืองที่ดี

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่