การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- ข้อมูลทั่วไปการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

งดกิจกรรมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น หมู่บ้าน ตาม หนังสือจังหวัดนราธิวาส 0023.3/ว580 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564


วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายฮาวารี เปาะสา รองปลัดอบต.เกาะสะท้อน และนางสาวนูรีซัน มะเก ผอ.กองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีค่าได้เพิ่มขึ้น ตำบลเกาะสะท้อน ณ อาคารสำนักงานบริการราชการตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน


 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมหารือ ร่วมวางแผนการป้องกันประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012 (โควิด-19) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ฝ่ายปกครอง ปลัดตำบล ชุดป้องกันชายแดนที่ 2 ตำรวจภูธร ชุดเฉพาะกิจ 30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชน ร่วมรับฟังการบรรยายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ความรู้เกี่ยวกับโรค มาตรการการควบคุมโรคในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง
 
 
                     


        
      
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวนูรีซัน มะเก ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทน อบต.เกาะสะท้อน เข้าร่วมเสวนากาแฟยามเช้า ณ บ้านพักนายอำเภอตากใบ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ เป็นประธานในกิจกรรม "เสวนา กาแฟยามเช้า" เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอตากใบ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในข้อราชการต่างๆ ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ณ บ้านพักนายอำเภอตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
 


         


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่