รายงานผลประจำปี- ข้อมูลทั่วไป



รายงานผลประจำปี

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลประจำปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลประจำปี 2563

 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่