รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื็อสั่งจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  จัดซื้อจัดจ้าง  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื็อสั่งจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 4  2563 เวลา 10:37:15

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่