ข้าวสือรีบูกังตัน- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ข้าวสือรีบูกังตัน


  โพสต์ : 16  2563 เวลา 12:31:57

 
ข้าวสือรีบูกังตัน

สละ หวาน กรอบ อร่อย 

 16  2563  :  4342 view

ข้าวสือรีบูกังตัน

ข้าวสือรีบูกังตัน 

 16  2563  :  4094 view

ข้าวสือรีบูกังตัน

ผ้าคลุม 

 16  2563  :  4380 viewบุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่