- ข่าวประชาสัมพันธ์

 


บุคลากร

นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์  :: อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สละ หวาน กรอบ อร่อย

 16 2563 : 12:32  :  4404 view

ข้าวสือรีบูกังตัน

 16 2563 : 12:31  :  4122 view

ผ้าคลุม

 16 2563 : 12:29  :  4436 view

ขนมต่างๆ ในงานเทศกาล

 16 2563 : 12:22  :  4920 viewองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่