คิดจะปลอม กฎหมายล้อมไว้หมดแล้ว- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: 

 คิดจะปลอม กฎหมายล้อมไว้หมดแล้ว

เป็นคนปลอมเปลือกไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าปลอมเอกสาร... ต้องรับโทษ! ยิ่งเป็นเอกสารราชการกับเอกสารสิทธิยิ่งโทษหนัก! และหนักขึ้นไปอีกถ้าเป็นเอกสารในมาตรา 266 แต่อะไรบ้างล่ะที่เป็นเอกสารราชการ? เอกสารสิทธิ? เอกสารในมาตรา 266? แล้วทำแบบไหน ถึงเรียกปลอม? ถ้าไม่ได้ปลอมแต่เอาไปใช้มีโทษเหมือนกันมั๊ยนะ?

???????? "เอกสาร" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น ดังนั้น สาระสำคัญของเอกสารจึงอยู่ที่การทำให้ปรากฏความหมาย ด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น ตามปกติแล้วเอกสารมักจะเป็นกระดาษ แต่จะทำไว้บนวัตถุอื่นใดก็ได้ เช่น เครื่องหมายตัวอักษรและเลขที่พานท้ายปืน ,เครื่องหมายตัวอักษรและเลขที่ปรากฏบนท่อนซุง,ป้ายทะเบียนรถยนต์และเลขหมายที่เครื่องยนต์ ฯลฯ

???? เอกสารสิทธิ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ หรือระงับสิทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

???? เอกสารราชการ คือ เอกสารที่เจ้าพนักงานทำขึ้นหรือรับรอง โดยจะต้องเป็นการทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ด้วย หากทำนอกหน้าที่ย่อมไม่ใช่เอกสารราชการ ทั้งนี้ รวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจ้าพนักงานรับรองในหน้าที่ด้วย

?????????? การทำปลอม คือ เจตนาทำให้เหมือนของจริง หรือเอาของเทียมมาทำให้เหมือนของแท้
1.1 ทำเอกสารปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ
1.2 เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือ
1.3 ประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอม
1.4 การกระทำน่าจะเกิดความเสียหายแก่คนอื่นหรือประชาชน โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้คนหนึ่งคนใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264-268
 24  2563 |  112 ผู้ชม |   112 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่